Friday, 31 March 2017

March Grading Results

 Honbu Dojo


Florence Lynn Phillips - 10th Kyu
Darcey Barrington - 10th Kyu

Andrea Ulibarrena - 9th Kyu
Susi Mendez -  9th Kyu 
Gayatri Thapa - 9th Kyu
Matthew Male - Kari 8th Kyu
Louise Allen - Kari  8th Kyu
Terry Bullet - 8th Kyu
Isabella Coppola- 8th Kyu 
Stanley Bullet - Kari 7th Kyu
Eliana Coppola - Kari 7th Kyu
Thomas Miller - Kari 7th Kyu
Aiden Klis - 7th KyuJack Smith - 5th Kyu
Harry Smith -  5th Kyu
Sidney Bullet - 5th Kyu
Keeley Coppola - 5th Kyu
Charlie Wallis - 4th  Kyu
 

 Daniel Vaughan - Kari 3rd Kyu
JJ Criss - Kari 1st Kyu
Erith Dojo
Abbie Sacre - Kari 9th Kyu
Matthew Sacre - Kari 9th Kyu

Samuel Lawal - Kari 7th Kyu
Tavish Bassi - Kari 6th Kyu
Itiya Lawal - Kari 6th Kyu
Kaycee Mbette - Kari 6th Kyu
Jerome Dabi - 6th Kyu

 

Mayowa Fatunmise - Kari 5th Kyu

 
Kruson Kirushnakopalu - Kari 4th KyuM. Hashim Chaudry - 2nd Kyu
M. Usman Chaudry - 2nd Kyu 

Kirushanth Kirushnakopalu - Kari 1st Kyu
Inisha Thayaparan - 1st Kyu
Aaron Dabi - 1st Kyu


    


Crook Log Dojo

George Piper - Kari 9th Kyu
Jai Dadhra - 9th Kyu
Olivia Knights - 9th Kyu
Aneesa Naqvi - 8th Kyu
Nigeashan Sanjeyan - 8th Kyu
Terry Hurst - 8th Kyu


 

Govin Kang - Kari 6th Kyu
Sarujan Sanjeyan - Kari 6th Kyu
Naledi Seema-Roca - 6th Kyu
Tanya Kang - Kari 4th Kyu


Irina Fedorova - 3rd Kyu
  


Townley Dojo

Callum Webb - 10th Kyu
Eeman Mckenzie - 8th Kyu 
Maya Struk-Zawadzka- 6th Kyu
Ishtaq Berry- Kari 5th Kyu 


 Mairead Milner - Kari 4th Kyu
Well done to all who graded.