Thursday, 4 October 2018

Summer Gradings


 Kyu Gradings


Meera Mavji                          10th Kyu
Milun Bhudia                         10th Kyu
Kinjal Khanna                        10th Kyu

Kajan Sivaruban                     Kari 9th Kyu
Paul Clayden                          Kari 9th Kyu 
Parys Gounder                        9th Kyu
Alice Young                            9th kyu
Lewis Popeley                         9th kyu
Kovidh Bassi                           9th Kyu

Jasmin Dayal                          7th Kyu


Aneesa Naqvi                         Kari 6th Kyu
Shaylyn Gounder                    6th Kyu


Olivia Knights                         Kari 5th KyuJerome Dabi                          Kari 3rd Kyu
Mayowa Fatunmise                 Kari 3rd Kyu
Tanya Kang                           3rd Kyu
Amarath Dayal                       2nd Kyu 
Mairead Milner                       2nd Kyu
 
Neelam Dayal                        Kari 1st Kyu


Dan GradingsKajeevan Jeyaseelan               2nd Dan (Ni Dan)

Sachin Jeyaseelan                  2nd Dan (Ni Dan)

Ed Wallis                               3rd Dan (San Dan)

Karl Peters                            3rd Dan (San Dan)