Saturday, 14 December 2019

December Kyu Grading

Kyu Grading Results


Nehemiah Abu - 10th Kyu
Christiana Sampson - Kari 9th Kyu
Daniel Hudson - Kari 9th Kyu
Gustas Kiznis - Kari 9th Kyu
Isabella Harris - 9th Kyu
Hugh Gurney - Kari 6th Kyu
Laura McCartney - Kari 6th Kyu
Gayatri Thapa - Kari 5th Kyu
Rowan Hicks - Kari 5th Kyu
Andrea Ulibarrena - Kari 5th Kyu
Sebastian Roeder - Kari 5th Kyu

Simon Dawes - Kari 3rd Kyu

Monday, 24 June 2019

June Dan Grading


Congratulations to Charlie Wallis on achieving 1st Dan.

 

Dan Grade Results


Charlie Wallis - 1st Dan (Shodan)

June Kyu Gradings

Kyu Gradings


Izzy Harris                     10th Kyu

Joshua Walters              9th Kyu
Hugh Gurney                 Kari 8th Kyu

 
Parys Gounder                     7th Kyu
Laura McCartney                  7th KyuMaya Struk                            3rd Kyu  

Sunday, 31 March 2019

March Dan GradingCongratulations to William Dawes on achieving Nidan

Dan Grades

William Dawes                 2nd Dan (Nidan)March Kyu GradingsBen Botley                               10th Kyu
Philip Botley                             10th Kyu
Evelin Kunchev                       10th Kyu
Joshua Walters                        10th Kyu


Cheyenne Schoburgh            Kari 9th Kyu
Kishan Rajdev                          Kari 9th Kyu
Shaan Kotecha                       Kari 9th Kyu
Patricia Milner                          9th Kyu
Angeleena Kotecha               9th Kyu
Harchandan Rai                      9th Kyu
Kajan Sivaruban                      Kari 8th Kyu
Paul Clayden                           Kari 8th Kyu
Veerattan Rai                           Kari 8th Kyu
Kovidh Bassi                              8th Kyu
Arsh Poonia                              8th Kyu
 

Matthew Male                        7th Kyu
Manjot Khabra                        7th Kyu

Jasmin Dayal                           6th Kyu
Jai Dadhra                               Kari 5th Kyu
Aneesa Naqvi                          Kari 5th Kyu
Shaylyn Gounder                     5th Kyu


 
 
 
Tavish Bassi                            Kari 4th Kyu 
Olivia Knights                         4th Kyu
Maya Struk                             Kari 3rd Kyu
Sally Male                               3rd Kyu  
Mairead Milner                      1st Kyu
Martin Smith                           1st Kyu