Saturday, 14 December 2019

December Kyu Grading

Kyu Grading Results


Nehemiah Abu - 10th Kyu
Christiana Sampson - Kari 9th Kyu
Daniel Hudson - Kari 9th Kyu
Gustas Kiznis - Kari 9th Kyu
Isabella Harris - 9th Kyu
Hugh Gurney - Kari 6th Kyu
Laura McCartney - Kari 6th Kyu
Gayatri Thapa - Kari 5th Kyu
Rowan Hicks - Kari 5th Kyu
Andrea Ulibarrena - Kari 5th Kyu
Sebastian Roeder - Kari 5th Kyu

Simon Dawes - Kari 3rd Kyu

No comments:

Post a Comment